© 2008-2012 - Societatea Paleontologilor din Romania. All rights reserved.

ROMANIAN SOCIETY OF PALAEONTOLOGISTS

PROIECTELE SPR
- Sunt încurajate proiectele din domenii cât mai diverse, precum cercetare științifica, educație, artă, activități socio-culturale;
-
Propunerea va avea maxim o pagină. Datele suplimentare vor fi trecute in anexe;
-
Propunerile vor fi redactate în limbile română și engleză, TNR, font 11.

STRUCTURA PROPUNERII

   Titlul proiectului si un acronim
   Directorul de proiect
-
Numele și prenumele, membru SPR, afilierea
   Cuvintele cheie (maximum cinci)
   Obiectivele
-
Enunțarea obiectivelor concrete ale proiectului (SMART);
   Metodologie
- Definirea metodologiei de cercetare sau a metodelor de aplicare alese;
   Activitățile și bugetul
-
Enumerarea acțiunilor principale care vor fi intreprinse pentru realizarea fiecărui obiectiv, cu estimarea duratei de derulare, a rezultatelor, cu precizarea membrilor echipei de cercetare și a costurilor generale;
   Impactul și sustenabilitatea
- Prezentarea impactul proiectului, cu accentuarea următoarelor aspecte:
potențialul de a influenţa semnificativ domeniul in care se încadrează tematica
respectivă, elementele de originalitate și inovație;
- Vor fi menționate elemente de sustenabilitate, precum: numărul de lucrări
estimate a fi publicate in revista Acta Palaeontologica Romaniae; numarul de lucrări care urmeaza sa fie publicate si revistele ISI (cu FI > 0,5); materiale publicate pentru diferite acțiuni de popularizare a Paleontologiei si a Științelor Geologice, creșterea vizibilității SPR, dezvoltarea de parteneriate, atragere de finanțări sau noi proiecte.

PRECIZĂRI
- In cazul proiectelor finanțate din fondurile primite in contul SPR, dedicate proiectului respectiv, toate lucrările /materialele publicate vor menționa la Aknowledgemnet numele SPR și al finanțatorului, dacă acesta este cunoscut;
-
Cheltuielile derulate prin SPR vor fi decontate conform normelor legale in vigoare.

RSP PROJECTS
- Project proposals targeting different topics, such as scientific research, education, arts, socio-cultural activities, are equally encouraged;
-
The length of the proposal must not exceed 1 page. Supplementary data supporting the project should be included as annexes;
-
The proposals should be submitted both in Romanian and English, written with 11 pt Times New Roman fonts.

STRUCTURE OF THE PROPOSAL

   Project title and a corresponding acronym
   Project director
-
Name and SURNAME, RSP membership, institutional affiliation;
   Keywords (maximum five)
   Project objectives
-
List the project objectives (SMART);
   Methodology
- Describe briefly the chosen research or implementation methodologies;
   Activities and budget
-
List of the main actions designed for reaching the objectives, with their time schedule, expected results, members of the project team and the overall costs;
   Impact and sustainability
- Describe briefly the project impact, emphasizing the following aspects: potential to significantly influence the domain the project is addressing and/or originality and innovative potential;
- Detail elements of sustainability such as: number of resulting publications to be submitted to Acta Palaeontologica Romaniae; number of resulting publications aimed at ISI journals (with an IF > 0.5); materials designed for outreach activities promoting Palaeontology and Earth Sciences, or increasing the visibility of the RSP; setup of new partnerships, accessing further funding or developing new projects.

PROVISIONS
- In case a project receives funding through the RSP Projects account, all publications/outcomes of the project should specifically acknowledge the RSP as well as the funder (in case its identity is known);
-
All project expenses spent from and though the RSP must be accounted for according to the existing legislation.

aaaaaaaaaaaaiii