ROMANIAN SOCIETY OF PALAEONTOLOGISTS

STATUT ACTUALIZAT
AL ASOCIAȚIEI „SOCIETATEA PALEONTOLOGILOR DIN ROMÂNIA”


C A P I T O L U L
I
DENUMIREA ŞI SEDIUL

Art. 1 – Asociația Societatea Paleontologilor din România este o persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, non profit, neguvernamentală, apolitică şi nesindicală, constituită și înregistrată în Registrul persoanelor juridice prin Sentința civilă numărul nr. 67/PJ/1994.
Asociația își desfășoară activitatea î n concordanț ã cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului României nr. 26/30.01.2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii (publicată în M.Of.nr.39/ 21 ianuarie 2000) î n vederea realizării unui scop profesional şi social, de grup, constând în sprijinirea tuturor celor interesați de paleontologie.


Art. 2 - Denumirea asociaţiei este SOCIETATEA PALEONTOLOGILOR DIN ROMÂNIA
Are siglă şi ștampilă proprie.

Art. 3 – Asociaţia va funcţiona pe durată nelimitată, dizolvarea şi lichidarea ei făcându-se în condiţiile legii şi ale statutului.

Art. 4 - Asociaţia grupează profesori, cercetători, profesionişti și amatori, studenţi, cetățeni români sau străini, interesaţi de paleontologie în diversele sale aspecte. Asociația este deschisă tuturor celor interesaţi de studiul fosilelor, de conservarea lor şi a depozitelor care le înglobează. Grija faţă de mediul natural şi faţă de patrimoniul natural și cultural sunt implicite.

Art. 5 - Sediul asociației este în clădirea Universităţii Babeş-Bolyai, Facultatea de Biologie și Geologie din Cluj-Napoca, în cadrul Departamentului de Geologie din str. M. Kogălniceanu, nr. 1, camera P 29 jud. Cluj.

Art. 6 – Asociaţia Societatea Paleontologilor din România poate constitui filiale, ce reprezintă entități cu personalitate juridică, ca structuri teritoriale, cu un număr de minim 3 membri, organe de conducere proprii și un patrimoniu distinct de cel al asociației prin hotărârea Adunării Generale care va decide totodată şi modul de funcţionare al acestora şi raporturile în care acestea se vor găsi cu sediul central. Prin hotărârea adunării generale asociația își poate constitui sucursale, ca structuri teritoriale fără personalitate juridică.


C A P I T O L U L
II
SCOP, OBIECTIVE ȘI ACTIVITĂȚI

Art. 7 – Scopul asociației:
- să promoveze toate aspectele cercetării ştiinţifice în domeniul paleontologiei și a ramurilor conexe;
- să contribuie la diseminarea cunoştinţelor asupra fosilelor și istoriei geobiologice a Pământului ;

- să acorde consultanță și sprijin de specialitate solicitanților: profesori, cercetători elevi, studenti, persoane particulare, în activități de cercetare, preparare și conservare a pieselor paleontologice precum și în constituirea de colecţii în școli și mici muzee locale;
- să desfașoare activități de protecție și conservare a patrimoniului paleontologic și geologic aflat în colecţii şi situri fosilifere;

- să contribuie la conservarea rezervaţiilor paleontologice şi la realizarea documentaţiilor necesare punerii în valoare a noi rezervaţii ştiinţifice de paleontologie, în vederea ocrotirii lor;
- să încurajeze discuţiile şi sintezele dedicate activităţilor paleontologice şi să promoveze activităţile paleontologice, paleontologia şi ramurile sale conexe;
- să organizeze evenimente științifice cu scop educațional, în școli și muzee pentru promovarea cercetărilor paleontologice și geologice și a rezultatelor acestora.

Art. 8 – Obiective şi activităţi:
- Asociația Societatea Paleontologilor din România îşi asumă sarcina de principal organizator al Simpozioanelor Române de Paleontologie, de publicare a revistei „Acta Palaeontologica Romaniae” și de menținere și actualizare a site-ului asociației;
- Simpozioanele asociației Societatea Paleontologilor din România vor găzdui şi Adunările Generale ordinare ale asociației în cadrul cărora se vor alege noile consilii directoare o dată la doi ani.
- Reuniunile ştiinţifice ale asociației se vor asimila sesiunilor de comunicări din cadrul Simpozioanelor Române de Paleontologie;
- Asociația editează şi difuzează membrilor ei un buletin informativ anual. Responsabil de editarea acestuia este preşedintele executiv al asociației. Buletinul informativ va conţine informaţii curente privind activitatea asociației precum şi note privind actualităţi în paleontologie, cu caracter informativ general. Nu se publică în buletin lucrări ştiinţifice, sau note care presupun priorităţi în publicare;
- Asociația poate propune organizarea de sesiuni şi cursuri de formare, mese rotunde și dezbateri, activităţi de teren, consultări de specialitate;
- Asociația poate propune organizarea de colecţii cu material paleontologic de comparaţie, util specialiştilor şi paleontologilor amatori şi, de asemenea, a unor baze de imagini şi baze de date şi materiale documentare, în cadrul unui fond de documentare al asociației; prin schimburi şi donaţii se va putea realiza un fond propriu de bibliotecă;
- Asociația poate colabora cu instituţii sau persoane ce desfăşoară activităţi similare sau conexe și poate organiza evenimente cu caracter educaţional şi cultural;
- Asociația poate propune proiecte naţionale şi internaţionale cu caracter educaţional, de cercetare şi formare profesională și reprezintă interesele şi drepturile membrilor săi în ţară şi străinătate şi va asigura reprezentarea lor la nivelul societăţii civile şi în relaţia cu autorităţile statului;
- Asociația va atrage sponsorizări, fonduri băneşti sau materiale, prin realizarea de proiecte în cadrul diverselor programe cu finanţare naţională şi internaţională;
- Asociația se va asocia sau va colabora cu persoane juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri în vederea finanţării sau realizării în comun a unor acţiuni şi proiecte.


C A P I T O L U L III
PATRIMONIUL ȘI RESURSELE PATRIMONIALE

Art. 9 – Patrimoniul inițial al asociației este constituit din suma totală a contribuțiilor membrilor fondatori. Acesta este completat cu veniturile legale, sursa principală fiind cotizaţiile membrilor al căror cuantum este stabilit de Adunarea Generală. Veniturile vor putea fi completate cu donaţii, sponsorizări, subvenții sau legate, resurse obținute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale sau orice alte venituri prevăzute în legislația în vigoare.
Art. 10 - Veniturile asociației Societatea Paleontologilor din România vor fi utilizate pentru:
10.1. Publicarea volumelor revistei Acta Palaeontologica Romaniae;
10.2. Organizarea Simpozioanelor Române de Paleontologie;
10.3. Acoperirea unor cheltuieli organizatorice legate de buna funcționare a asociației şi a cheltuielilor de consultanţă juridică și financiară;
10.4. Sprijinirea proiectelor de cercetare științifică și educațională în domeniul paleontologiei, proiecte aplicate de membrii asociației și promovate pe site-ul asociației, numai în cazul în care aceste proiecte vor primi donații sau sponsorizări dedicate prin intermediul asociației. Metodologia de depunere, analiză și finanțare a propunerilor de proiecte finanțate de SPR este
prezentată în Regulamentul de ordine interioară (ROI-SPR).
Art. 11 - Cheltuielile de sprijinire a proiectelor de cercetare științifică și educațională în domeniul paleontologiei, trebuie să aibă acordul Consiliul director şi al cenzorilor şi vor fi prezentate Adunării Generale.
Art. 12 – Asociația Societatea Paleontologilor din România înființează șase premii onorifice (fără suport financiar) decernate la intervale de 2 ani, pentru contribuții științifice semnificative în domeniu, realizate în intervalul de timp precedent. În funcție de posibilitățile financiare ale asociației aceste premii vor putea fi onorate și financiar. Premiile asociației sunt dedicate următoarelor personalități: Premiul Ion Simionescu
- pentru contribuții semnificative în paleozoologie, Premiul Emil Pop - pentru contribuții semnificative în paleobotanica, Premiul Dan Patrulius - pentru contribuții semnificative în biostratigrafie, Premiul Orest Mirăuță - pentru contribuții semnificative în paleontologie a tinerilor cu vârsta sub 35 ani, Premiul Liviu Ionesi – pentru contribuții semnificative în paleontologie și stratigrafie aplicată în geologia regională; premiului Theodor Neagu pentru micropaleontologie.
Candidații pentru acordarea acestor premii trebuie să îndeplinească următoarele condiții: contribuțiile lor științifice, semnificative în domeniu, trebuie să fie materializate prin cărți publicate cu ISBN la edituri recunoscute de forurile științifice naționale sau internaționale și/sau prin lucrări ISI publicate în reviste de specialitate cu factor de impact mai mare de 2, ca prim autor sau autor corespondent. Metodologia de depunere, analiză și acordare a premiilor asociației este prezentată în ROI-SPR.


C A P I T O L U L IV
MEMBRII, DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ACESTORA

Secțiunea I – CALITATEA DE MEMBRU

Art. 13 - Asociația cuprinde membri fondatori, membri şi membri de onoare. Pot fi membri ai asociației persoanele fizice şi juridice care aderă la statutul acesteia şi contribuie cu o cotizaţie periodică la veniturile asociației. Numai calitatea de membru dă dreptul la participarea la dezbateri privind organizarea şi bunul mers al asociației și la proiectele finanțate prin intermediul asociației. Participanţii ocazionali sunt întotdeauna bine primiţi cu cuvânt consultativ.
Art. 14 – Membrii fondatori sunt persoanele care au avut iniţiativa şi au aderat la constituirea asociației.
Art. 15 – Membrii de onoare sunt personalităţi marcante ale vieţii ştiinţifice, din domeniu, din ţară sau străinătate, care, prin activitatea lor, sprijină scopul asociației. Conducerea asociației are căderea să propună membrii de onoare dintre personalităţile de frunte ale paleontologiei naţionale şi mondiale.
Art. 16 - Titlul de „membru de onoare” este acordat în cadrul Adunărilor Generale ale asociației. Membrii de onoare nu pot fi aleşi în organele de conducere ale asociației, nu au drept de vot şi nu sunt luaţi în calcul la stabilirea quorum-ului Adunării Generale.Membrii de onoare pot fi solicitați de către Consiliul director să facă parte din comisiile de analiză a propunerilor de proiecte sau din comisiile de decernare a premiilor SPR.
Art. 17 - Primirea de membri este reglementată de următoarele reguli:
a) Primirea unui nou membru se face în baza aprobării de către Consiliul director a cererii de adeziune, depuse de solicitant și completată integral.
b) Secretariatul analizează și verifică cererea de adeziune și o supune aprobării Consiliului director al asociației înaintând o dumentație care trebuie să conţină formularul completat al cererii de adeziune prin care candidatul se obligă să respecte Statutul şi celelalte documente normative ale asociaţiei, precum și un Curriculum Vitae.
c) În proxima şedinţă ordinară a Consiliului director se examinează documentația înaintată de Secretariat şi se admite sau respinge cererea prin vot deschis. Dacă decizia este favorabilă, din acest moment candidatul devine membru cu drepturi depline al asociaţiei.
d) În termen de 3 zile de la decizia Consiliului director, Secretariatul informează candidatul asupra hotărârii luate.
e) Cu acest prilej, noul membru plăteşte taxa de înscriere, echivalentă cu o cotizaţie anuală şi reprezentând cotizația pe anul în curs. Elevii şi studenţii nu plătesc taxa de înscriere, iar valoarea cotizaţiei se reduce la ˝ din valoarea taxei de membru adoptata de Adunarea Generală. Membrii de onoare nu au obligaţia de a plăti taxă de înscriere şi cotizaţie.
f) Admiterea noului membru se anunţă pe site-ul asociației și în Buletinul informativ editat de asociație, iar Adunarea Generală imediat următoare este anunțată cu privire la numărul total de membri care au aderat la asociație în ultimul an.

Secțiunea II. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR

Art. 18 - Membrii au următoarele drepturi :
a) drept de vot în cadrul Adunării Generale;
b) dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere ale asociației;
c) dreptul de a participa la acţiunile organizate de asociație şi de a face propuneri în Adunarea Generală;
d) dreptul de a fi recompensat pentru activităţi deosebite;
e) să beneficieze de informări periodice referitoare la activitatea asociației, inclusiv asupra aspectelor financiare ale acesteia;
f) să participe la proiectarea, organizarea, conducerea şi desfăşurarea tuturor activităţilor asociației;
g) să-i fie publicate gratuit rezultatele cercetărilor științifice în revista „Acta Palaeontologica Romaniae” a cărei editare şi publicare se face sub egida asociației, numai dacă acestea vor fi trimise spre publicare conform regulilor pentru autori publicate pe site-ul revistei şi numai dacă vor fi acceptate în urma procesului de „peer-review”;
h) să reprezinte asociația în relaţiile cu mass media, cu alte asociaţii, cu autorităţile publice şi cu alte instanţe din ţară şi străinătate, dacă sunt mandatați de Consiliul director să reprezinte punctul de vedere al SPR.;
Obligaţiile membrilor sunt:
a) să respecte prevederile statutului asociației ;
b) să respecte hotărârile Consiliului director ;
c) să participe activ la desfăşurarea activităţiilor asociației, inclusiv la Adunarile Generale ale SPR și la Simpozioanele Române de Paleontologie;
d) să contribuie la dezvoltarea capitalului teoretic, metodologic şi procedural al asociației, a capitalului său de credibilitate, reputație, recunoaștere precum şi a capitalului relaţional – atât în plan naţional, cât şi în plan internaţional;
e) să nu desfăşoare activităţi care să aducă prejudicii asociației;
f) să contribuie activ la constituirea fondurilor asociației;
g) să plătească la termen cotizaţia anuală; cuantumul cotizației anuale este stabilit prin Regulamentul de Ordine interioară al asociației (ROI-SPR) ;
h) să informeze din timp Consiliul director cu privire la acţiunile la care va participa în calitate de membru al asociației şi unde crede că va putea stabili relaţii în numele asociației;
i) să-i informeze pe toţi membrii asociației cu privire la acţiunile la care a reprezentat asociația şi la relaţiile stabilite în numele acesteia; în acest scop vor fi folosite pagina web a asociației, buletinul informativ al asociației, precum şi informarea verbală în cadrul proximei Adunări Generale;
j) să trimită spre publicare cel puțin o lucrare științifică în revista „Acta Palaeontologica Romaniae” a cărei editare şi publicare se face sub egida asociației; lucrarea trimisă spre publicare va trebui să respecte regulile pentru autori publicate pe site-ul revistei şi va fi acceptată în urma unui proces de „peer-review”.

Secțiunea III. – PIERDEREA CALITĂŢII DE MEMBRU

Art. 19 - Pierderea calităţii de membru al asociației este decisă de Adunarea Generală și poate fi declanşată în următoarele condiţii:
a) decesul persoanei respective;
b) propunerea formulată în scris de cel puţin o treime din numărul total de membri;
c) propunerea Consiliului director;
d) nerespectarea prevederilor prezentului statut;

e) neparticiparea la Adunarea Generală şi la acţiunile asociaţiei (inclusiv la Simpozioanele Române de Paleontologie) pe o perioadă mai lungă de patru ani consecutiv;
f) angajarea persoanelor respective în activităţi contrare legii şi ordinii publice sau condamnarea pentru acte penale;
g) neplata cotizaţiei pe o perioada de doi ani, fără a indica un motiv rezonabil;
h) la cerere;
f) În cazurile b – h, Consiliul director poate decide, cu majoritate calificată, suspendarea imediată a calității de membru, până la proxima Adunare Generală.

Secretariatul asociației va avea grijă ca propunerile de excludere şi discutarea acestora în Adunarea Generală să se refere şi să ia în considerare și una dintre următoarele categorii de fapte:
a) acţiuni, declaraţii şi atitudini care contravin prevederilor conţinute în Statut ;
b) acţiuni, declaraţii şi atitudini care afectează grav imaginea publică a asociaţiei;
c) încălcarea flagrantă a normelor deontologiei profesionale;
d) practicarea unor activități incompatibile cu scopul asociației.


C A P I T O L U L  V
ORGANIZAREA, ADMINISTRAREA ȘI CONTROLUL ASOCIAȚIEI

Art. 20 - Organele de conducere, administrare și control ale asociației sunt:
- Adunarea Generală
-
Consiliul director
-
Comisia de cenzori.
Art. 21 – Adunarea Generală este organul suprem de conducere şi se compune din toţi membrii asociației.
- 21.1. Adunarea Generală se întruneşte în sesiune ordinară o dată pe an, pentru a decide asupra întregii activităţi a asociației sau, în situaţii speciale, în sesiune extraordinară sau la cererea a 1/3 din membri.
- 21.2. Adunarea Generală este statutar întrunită şi poate lua decizii în prezenţa majorităţii simple a membrilor.
- 21.3. Hotărârile Adunării Generale sunt valabile în cazul adoptării lor cu cel puţin 50% plus unu din numărul participanţilor. Membrii care nu pot fi prezenţi pot da mandat scris de reprezentare altor membri.
- 21.4 Sesiunile extraordinare se pot desfășura și prin e-mail sau on-line, în cadrul unui grup de discuții on-line special constituit, grup la care au acces toți membrii asociației.
- 21.5 Sesiunile prin e-mail sau on-line pot dezbate şi lua hotărâri pentru problemele curente ale asociației, inclusiv alegerea organelor de conducere, administrare și control, numai în situația în care la fiecare doi ani, la Adunarea Generală ordinară nu au participat jumătate plus unu din numărul total de membri și deci nu au putut fi alese organele de conducere, administrare și control.
- 21.6. Competenţele Adunării Generale sunt:
- stabileşte strategia şi programele asociației;
- decide cu privire la orice problemă de interes general, privind organizarea şi funcţionarea asociației, potrivit obiectului de activitate;
- analizează activitatea Consiliului director şi raportul Comisiei de cenzori;
- aprobă anual bilanţul contabil, bugetul de venituri şi cheltuieli, proiectul bugetului pentru anul următor de activitate;
- alege şi revocă membrii Consiliului director şi ai Comisiei de cenzori;
- aprobă modificarea Statutului şi a Regulamentului de ordine interioară (cu votul majorității simple a participanţilor);
- decide asupra excluderii membrilor;
- aprobă înfiinţarea de filiale, sucursale, birouri şi reprezentanţe în ţară şi străinătate;
- hotărăşte dizolvarea şi încetarea personalităţii juridice a asociației;
- stabileşte destinaţia bunurilor rămase după lichidare;
- stabileşte taxa de înscriere şi cotizaţia anuală, acestea putând fi revizuite periodic;
- execută orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de statut.
- 21.7. Convocarea participanţilor, fixarea ordinii de zi şi desfăşurarea dezbaterilor Adunării Generale se realizează astfel :
- Convocarea Adunărilor Generale se va face de către Consiliul director, prin anunțuri trimise prin e-mail și postate pe pagina web a asociației, cât și prin convocatoare care vor fi semnate de către membrii asociației, cu cel puțin două luni înainte de desfășurarea Adunărilor Generale.
- Fixarea ordinii de zi se va face de către Consiliul director și va fi anunțată în cadrul mesajelor și convocatoarelor pentru Adunarea Generală. În cazul în care membrii asociației au și alte propuneri individuale care doresc să fie trecute pe ordinea de zi, atunci acestea sunt anunțate în scris, prin e-mail, secretarilor asociației cu cel puțin două luni înaintea datei stabilite pentru Adunarea Generală.
- Adunarea Generală este statutar întrunită şi poate lua decizii în prezenţa majorităţii simple a membrilor, iar hotărârile Adunării Generale sunt valabile în cazul adoptării lor cu cel puţin 50% plus unu din numărul participanţilor. În situații excepționale, membrii care nu pot fi prezenţi la Adunarea Generală din motive întemeiate (argumentate în scris, sub semnătură) pot da mandat scris de reprezentare pentru vot, altor membri.
- În cazul în care Adunarea Generală ordinară nu se poate întruni din lipsă de cvorum, atunci deciziile care trebuie luate cu majoritate de voturi, inclusiv alegerea Consiliului director și a Comisiei de Cenzori, pot fi analizate, dezbătute și votate prin vot electronic, prin e-mail în cadrul unei Adunări Generale extraordinare.
- În cadrul Adunărilor Generale (ordinare sau extraordinare) în care au loc alegeri (conform articolului 21.6. din Statut) care se desfășoară în prezenta majorității simple a membrilor sau în sesiune electronică, prin e-mail (la care trebuie să participe majoritatea simplă a membrilor) va fi numită o comisie de numărare a voturilor care va avea obligația să printeze toate voturile exprimate de membrii asociației.
- 21.8. Sesiunile Adunării Generale sunt conduse de Preşedintele executiv al asociației.

Art. 22 – Consiliul director
Consiliul director asigură funcţionarea asociației în perioada dintre Adunările Generale și cuprinde unul sau mai mulţi preşedinţi de onoare, un preşedinte executiv, 3 vicepreşedinţi, aleşi din cadrul filialelor/sucursalelor teritoriale, doi secretari şi un trezorier;
Art. 23 – Numărul de preşedinţi de onoare şi numărul de vicepreşedinţi se stabilesc de Adunarea Generală;
Art. 24 – Pentru eficiență și continuitate, Consiliul director va fi ales o dată la doi ani, cu majoritate de voturi în cadrul Adunării Generale organizate în anul respectiv sau de câte ori va fi necesar pentru buna desfăşurare a activităţii asociației. Metodologia de alegere a Consiliului este prezentată în Regulamentul de ordine interioară a asociației (ROI-SPR).
Art. 25 - Ședințele Consiliului director se desfășoară de câte ori este nevoie, în mod direct sau în sistem de video-conferință sau prin comunicare prin e-mail. Pentru operativitate, întrunirile se pot organiza și on-line. Modalitatea de derulare a ședințelor Consiliului director este stabilită prin Regulamentul de ordine interioară(ROI-SPR).
Art. 26 – Atribuțiile Consiliul director sunt următoarele:
- convoacă Adunările Generale ordinare şi extraordinare;
- prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociației;
- încheie acte juridice în numele şi pe seama asociației;
- îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală;
- decide cu privire la orice problemă de interes curent, privind organizarea şi funcţionarea asociației;
- avizează cererea de adeziune pentru persoanele fizice sau juridice care doresc să devină membre ale asociației;
- autorizează plăţi făcute de asociație, în limitele stabilite de Adunarea Generală;
- asigurarea mijloacelor de tipărire a revistei Acta Palaeontologica Romaniae;
- poate desemna delegaţi care să reprezinte asociația la diverse reuniuni ale altor asociații similare;
- la Adunările Generale ordinare, Consiliul director va prezenta un raport al activităţii delegaţilor participanţi la diverse reuniuni în care au reprezentat asociația.
Art. 27 – Președinții de onoare ai asociației vor fi propuși de Consiliul director și vor fi aleși prin vot direct și secret de Adunarea Generală. Aceștia au un rol foarte important pentru crearea unei imagini cât mai bune pentru asociație.
Art. 28 - Președintele executiv al asociației este ales prin vot direct și secret de Adunarea Generală. Atribuțiile Președintelui executiv sunt următoarele:
- reprezintă asociația în relaţiile cu terţii;
- promovează scopul şi idealurile asociației în ţară şi străinătate;
- promovează relaţii cu organizaţii finanţatoare, instituţii guvernamentale şi neguvernamentale, personalităţi din elita naţională şi internaţională;
- moderează eventualele conflicte între organele de conducere şi administrare;
- convoacă alegeri anticipate în situaţii de criză;
- convoacă Adunarea Generală;
- semnează în numele asociației orice contract şi urmăreşte ca asociatia să-şi îndeplinească scopul principal;
- autorizează plăţi făcute de asociație, în limitele stabilite de Adunarea Generală; în lipsa lui această atribuție este preluată de un vicepreședinte desemnat de el ca interimar.
Art. 29 - Vicepreședinții asociației sunt aleși prin vot direct și secret de către membrii filialelor/sucursalelor asociației. Vicepreședinții asociației coordonează activitățile asociației din cadrul filialelor/sucursalelor și participă la toate activitățile și atribuțiile Consiliul director. Atribuțiile vicepreședințiilor asociației sunt reglementate prin Regulamentul de ordine interioară (ROI-SPR).
Art. 30 - În cazul indisponibilităţii Preşedintelui executiv, unul dintre vicepreşedinţi preia interimar funcţia.
Art. 31 - Secretarii sunt membrii ai Consiliului Director. Secretarii redactează procesele verbale ale şedinţelor şi se ocupă de arhivă. Secretarii sunt aleși de Adunarea Generală prin vot direct și secret, iar atribuțiile acestora sunt reglementate prin Regulamentul de ordine interioară
(ROI-SPR).
Art. 32 – Trezorierul girează finanţele, fiind singurul membru cu drept de semnătură în Bancă în legătură cu contul asociației, urmăreşte la zi lista membrilor şi a plăţii cotizaţiilor. Trezorierul este ales prin vot direct și secret de Adunarea Generală. Atribuțiile Trezorierului sunt reglementate prin Regulamentul de ordine interioară (ROI-SPR).

Art. 33 - Activitatea financiară a asociației se desfăşoară pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli anual, întocmit de Trezorier și aprobat de Adunarea Generală, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Asociația efectuează plăţi şi încasări în lei prin virament din conturile deschise la băncile comerciale. Exerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se termină la 31 decembrie al fiecărui an.
Art. 34. Președintele executiv, Vicepreședinții, Secretarii și Trezorierul sunt aleși pentru o perioadă de doi ani, dar cel mult pentru două mandate consecutive. Nicio persoană nu poate ocupa aceeași funcție în Consiliul director mai mult de două mandate consecutive.
Art. 35 - Controlul financiar intern al asociației (activitatea Consiliului director și a Trezorierului) este asigurat de Comisia de cenzori alcătuită din doi membri care vor fi aleși de Adunarea Generală prin vot direct și secret. Atribuțiile Comisiei de cenzori sunt reglementate prin Regulamentul de ordine interioară (ROI-SPR).
Art. 36 - Pentru realizarea scopului şi, după caz, pentru efectuarea controlului financiar anual, Consiliul director va putea angaja, prin contract, o firma specializată sau o persoana autorizată.
Art. 37 – Asociația poate angaja personal salarizat pentru activităţile sale numai dacă există fonduri dedicate (obținute prin sponsorizări, donații, proiecte) în acest sens. În cazul în care un membru al asociatiei are şi calitatea de salariat, primeşte salariu pentru munca prestată. Pentru activităţile speciale (deplasări etc.) se pot remite cheltuieli pe baza actelor justificative ori prin hotărârea Consiliului director.

C A P I T O L U L  VI
DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA

Art. 38 – Dizolvarea asociației poate interveni de drept, prin hotărâre judecătorească sau prin hotărârea Adunării generale.
Art. 39- Dizolvarea şi lichidarea asociației se face în condiţiile şi cu procedura prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 și pe baza hotărârii Adunării Generale, bunurile rămase în urma lichidării neputând fi transmise către persoane fizice.
Art. 40 - Dizolvarea asociației poate avea loc numai la propunerea scrisă a cel puţin 1/3 din membri, cu aprobarea a 2/3 din plenul Adunării Generale, sau prin retragerea simultană a cel puţin 3/4 in membri. În cazul în care asociația se desfiinţează, Consiliul director are competenţa de a oferi unei instituţii ştiinţifice din România, cu activitate paleontologică, fondurile, biblioteca, colecţiile şi alte documente și bunuri adunate.
Art. 41 - Propunerile de modificare şi completare a Statutului trebuie supuse în scris Consiliului
director care, după examinare le propune Adunării Generale.
În baza prezentului statut, se va elabora Regulamentul de ordine interioară (ROI-SPR).
Art. 42 - Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legii.
Art. 43 – Redactat în 4 exemplare originale, după semnare și atestare eliberându-se 3 exemplare.


aaaaaaaaaaaaiii