© 2008-2012 - Societatea Paleontologilor din Romania. All rights reserved.

ROMANIAN SOCIETY OF PALAEONTOLOGISTS



I. Despre asociatie, scop, sediu


Societatea Paleontologilor din România este o organizatie stiintifica, neafiliata politic, cu personalitate juridica. Ea grupeaza profesionisti, studenti, amatori interesati de paleontologie în diversele ei aspecte. Este deschisa tuturor celor interesati de studiul fosilelor, de conservarea lor si de conservarea depozitelor care le înglobeaza. Grija fata de mediul natural si fata de respectul interuman sunt implicite.
Societatea Paleontologilor din România, constituita cu sediul în cladirea Muzeului Geologic de pe lânga Institutul Geologic al României, Bucuresti, soseaua Kiseleff nr. 2, îsi poate modifica sediul în functie de resedinta si locul de activitate al presedintelui executiv al noului Comitet de conducere, modificare validata de Adunarea generala a Societatii. Actualul sediu al Societatii este cladirea Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, str.M.Kogalniceanu, nr.1.
Societatea promoveaza toate aspectele cercetarii stiintifice privind paleontologia, inclusiv reconstituirea mediilor în care au trait vietuitoarele care au lasat resturi sau urme fosilizate. Ea se preocupa de raspândirea cunostintelor asupra fosilelor, ori a urmelor de vietuitoare si acorda asistenta de specialitate tuturor celor care o solicita, inclusiv cadrelor didactice, elevilor si studentilor dornici sa aprofundeze diversele aspecte privind conservarea si prepararea pieselor separate, studiilor paleontologice pentru realizarea de colectii. Societatea contribuie prin activitatea sa la protejarea si salvarea patrimoniului paleontologic aflat în colectii si zacaminte fosilifere, contribuie la conservarea rezervatiilor si realizarea documentatiilor necesare punerii în valoare a noi rezervatii stiintifice de paleontologie, în vederea ocrotirii lor. în activitatea sa, încurajeaza discutiile si sintezele, promoveaza toate felurile de activitati paleontologice.

II. Membrii

Societatea cuprinde membri fondatori, membri înscrisi, membri donatori si membri de onoare. Înscrierea în societate este benevola si se realizeaza prin plata taxei de înscriere si a cotizatiei. Numai calitatea de membru da dreptul la participarea la dezbateri privind organizarea si bunul mers al societatii. Participantii ocazionali sunt întotdeauna bine primiti cu cuvânt consultativ. Membrii, indiferent de categoria lor (fondatori sau înscrisi), care nu au platit cotizatia timp de doi ani succesiv fara a indica un motiv sunt considerati demisionari. Elevii si studentii nu platesc taxa de înscriere, iar valoarea cotizatiei se reduce la 1/2.
Conducerea societatii are caderea sa propuna membri de onoare dintre personalitatile de frunte ale paleontologiei nationale si mondiale.

III. Conducerea societatii

Conducerea societatii este realizata de un comitet ales de Adunarea Generala a membrilor, o data la 2 ani; ea cuprinde unul sau mai multi presedinti de onoare, un presedinte executiv, 3 pâna la 6 vicepresedinti (alesi din principalele centre de cercetare implicate în studii paleontologice), doi secretari si un trezorier. în cazul indisponibilitatii presedintelui, unul dintre vicepresedinti preia interimar functia. Pentru operativitate, dintre acestia se poate selecta un birou de trei persoane, din care trebuie neaparat sa faca parte presedintele asociatiei. Comitetul se întruneste în mod regulat, trimestrial, sau de câte ori este nevoie. Activitatea trezorierului va fi controlata de doi cenzori. Comitetul si cenzorii vor fi alesi cu majoritate de voturi de Adunarea Generala care va fi convocata o data la doi ani, sau de câte ori va fi necesar pentru buna desfasurare a activitatii societatii. Membrii comitetului vor fi alesi cel mult de doua ori consecutiv. Secretarul redacteaza procesele verbale ale sedintelor si se ocupa de arhiva. Trezorierul gireaza finantele, urmareste la zi lista membrilor si a platii cotizatiilor.
Comitetul poate desemna delegati care sa reprezinte societatea la diverse reuniuni ale altor societati similare.
Adunarile generale vor fi convocate de presedinte, care va pregati si programul sedintei. Adunarile generale extraordinare sunt de competenta comitetului. Pentru ca hotarârile acestora sa fie valabile este necesara majoritatea membrilor prezenti.
Propunerile individuale vor putea fi supuse Adunarii Generale numai dupa ce au fost anuntate în scris participantilor cu minimum o luna înaintea datei stabilite pentru adunare.
La adunarile ordinare, comitetul va prezenta un raport al activitatii delegatilor participanti la diverse reuniuni în care au reprezentat societatea.

IV. Fondurile. Administrarea lor si a societatii

Sursa principala de realizare a fondurilor societatii o reprezinta cotizatiile al caror cuantum este stabilit de Adunarea Generala. Fondurile vor putea fi completate cu donatii si subventii.
Fondurile realizate vor fi utilizate în primul rând pentru publicarea lucrarilor prezentate la reuniunile societatii; fondurile obtinute prin subventii pot fi folosite si pentru completarea sau chiar acoperirea unor cheltuieli legate de excursii de documentare în avantajul societatii, mai ales a celor organizate împreuna cu asociatii similare din strainatate.
Orice cheltuieli importante trebuie sa aiba acordul comitetului si al cenzorilor si vor fi prezentate Adunarii Generale.
Prin schimburi si donatii se va putea realiza un fond propriu de biblioteca; în acest scop, fiecare membru va oferi câte un exemplar din lucrarile personale, pentru a putea face schimburi cu alte societati.
Vor fi înfiintate patru premii, decernate la intervale de 2 ani, pentru cele mai importante lucrari realizate în intervalul de timp precedent; premiile sunt dedicate lui Ion Simionescu (paleozoologie), Emil Pop (paleobotanica), Dan Patrulius (biostratigrafie) si Ovidiu Mirauta (pentru tineri cu vârsta sub 35 ani). Având în vedere posibilitatile materiale ale asociatiei, cel putin pentru început, aceste premii vor fi numai onorifice. Ele nu vor putea fi acordate mai mult de doua ori în viata unui specialist; de la aceasta prevedere se pot excepta numai lucrarile în comun, în cazul în care unul sau mai multi autori primisera deja premiile respective anterior lucrarii propuse. Fiecare propunere va fi facuta de catre un grup de cel putin trei membri.

V. Activitatea societatii

Societatea Paleontologilor din România îsi asuma sarcina de principal organizator al Simpozioanelor Române de Paleontologie. Aceste simpozioane vor gazdui si Adunarile generale ale Societatii în cadrul carora se vor alege noile comitete de conducere. Notele si lucrarile prezentate cu ocazia simpozioanelor vor fi publicate în "Acta Palaeontologica Romaniae" volum a carui editare si publicare se va face sub egida Societatii. Reuniunile stiintifice ale Societatii se vor asimila sesiunilor de comunicari din cadrul Simpozioanelor Române de Paleontologie, iar publicarea comunicarilor sustinute va fi avizata de un comitet de lectura. în afara acestor simpozioane membrii Societatii pot organiza sau participa la alte reuniuni stiintifice (e.g. sesiunile de comunicari ale IGR, sau ale universitatilor), lucrarile sustinute cu aceste ocazii putând fi publicate în periodicele institutiilor respective sau alte reviste de specialitate.
Societatea editeaza si difuzeaza membrilor ei un buletin informativ semestrial. Responsabil de editarea acestuia este presedintele executiv al Societatii. Buletinul informativ va contine informatii curente privind activitatea Societatii precum si note privind actualitati în paleontologie, cu caracter informativ general. Nu se publica în buletin lucrari stiintifice, sau note care presupun prioritati în publicare.
In mod regulat, în ziua stabilita de Adunarea Generala si de acord cu administratia cladirii gazduitoare, membrii societatii si invitatii lor se pot întruni la sediu, pentru discutii si consultatii de specialitate. Lunar aceste reuniuni, cu exceptia perioadei de vara, dedicata activitatii de teren, devin sedinte regulate, de prezentare de referate, note si lucrari originale.
In cadrul sedintelor periodice vor fi facute propuneri de activitati si de organizare care vor fi consemnate în registrul adunarilor. Ele trebuie sa fie luate în discutie de catre comitetul Societatii, iar în caz de nevoie, vor fi supuse Adunarii Generale.
Se vor face eforturi de organizare a unor colectii cu material paleontologic de comparatie, util specialistilor si paleontologilor amatori si de asemenea a unor colectii de diapozitive, fotografii si alte materiale documentare, în cadrul unui fond al Societatii.

VI. Dispozitii finale

Societatea Paleontologilor din România se poate afilia sau asocial la/cu societati sau asociatii similare nationale sau internationale.
Propunerile de modificare si completare a statutului trebuie supuse în scris comitetului care, dupa examinare le propune Adunarii Generale. Dizolvarea societatii poate avea loc numai la propunerea scrisa a cel putin 1/3 din membri, cu aprobarea a 2/3 din plenul Adunarii Generale, sau prin retragerea simultana a cel putin 3/4 in membri. în cazul în care Societatea se desfiinteaza, comitetul are competenta de a oferi unei institutii stiintifice din România, cu activitate paleontologica, fondurile, biblioteca, colectiile si documentele adunate.
Prezentul statut a fost acceptat de Adunarea Generala de înfiintare a Societatii Paleontologilor din România, la data de 24 ianuarie 1994, la Bucuresti. Modificarile si completarile au fost aprobate de Adunarea Generala a Societatii din 29 septembrie 2001, la lasi.

aaaaaaaaaaaaiii